Over Trijn

Wat is en doet Trijn?

Trijn is een netwerk in Midden-Nederland van de drie Utrechtse ziekenhuizen, Altrecht, drie regionale huisartsenorganisaties, vier VVT-zorginstellingen, Apothekersvereniging Midden-Nederland, Saltro en Zorgbelang Inclusief. Samen ondersteunen we veilige en goede communicatie op het juiste moment voor, met en over patiënten en inwoners. De focus ligt op projecten op het gebied van digitale gegevensuitwisseling en zorgcommunicatie met bewoners/patiënten. En we maken met elkaar regionale transmurale afspraken over het (door)verwijzen van patiënten.

Trijn verder als Regionale Samenwerkings Organisatie (RSO)

Het ministerie van VWS en de zorgbranches willen op landelijk niveau inzetten op een versnelling van de digitalisering van de zorg. Om dit te realiseren moeten de krachten van zorgaanbieders regionaal worden gebundeld, zodat er bijvoorbeeld collectieve afspraken kunnen worden gemaakt met ICT-leveranciers. Bovendien is het van belang om vanuit één regisseur programma’s en projecten op het grensvlak van zorg en ICT te coördineren.

In verschillende regio’s worden zorgaanbieders die samenwerken ondersteund door een RSO. Een RSO is onafhankelijk en biedt de mogelijkheid om op regionaal niveau ICT-oplossingen en digitale communicatiemiddelen te implementeren en op te schalen. Om dit ook in Midden-Nederland te bereiken hebben de participanten van Trijn afgesproken te transformeren naar een RSO in de vorm van een vereniging.

De intentie is dat ter zijner tijd ook gemeenten en welzijnsorganisaties zullen aansluiten op de RSO. Het streven is om de vereniging en de werkorganisatie van de RSO begin 2022 te hebben ingericht.

Speerpunten RSO

De RSO (in oprichting) gaat zich richten op 3 speerpunten:

Het bevorderen en stimuleren van: 

  1. elektronische gegevensuitwisseling;
  2. digitale zorgcommunicatie tussen zorgprofessionals onderling en met de cliënt of patiënt;
  3. databeschikbaarheid.